นักศึกษารายงานตัว วันที่ -
 ให้นักศึกษานำเอกสารต่อไปนี้ ในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน
 1. สำเนาใบชำระเงินจากเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือธนาคารกรุงไทย
 2. ใบระเบียนประวัติที่พิมพ์จากเว็บไซต์
 3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
 4. ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
 5. รูปถ่ายสวมเสื้อเชิ้ตสีขาว (ไม่มีสัญลักษณ์สถานศึกษาเดิม) ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป(เขียนชื่อ-สกุล หลังรูป)
 6. สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
 7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
 8. หลักฐานอื่นๆ ที่จำเป็น เช่น สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล 1 ฉบับ
   
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-7432-4246 ต่อ 1403, 1404 โทรสาร 0-7431-7143